Τοποθεσία: Νέα Ιωνία Αττικής, Νικηταρα 14

Η ομάδα:
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Βασίλειος Λύρας (Νευρολόγος)
Ψυχολόγος: Τσαμέτη Μαρία
Εργοθεραπευτής: Γιαννακόπουλος Βασίλης
Κοινωνική Λειτουργός: Μωραίτη Μαρίνα
Διοικητική Υπάλληλος: Τενεδίου Ελευθερία
Εξωτερικοί συνεργάτες: Μπότσας Κοσμάς (Παθολόγος), Ζίττης Μάριος (Ψυχίατρος)

Δραστηριότητα:
«Το οικοτροφείο ΜΕΛΙΝΑ, στεγάζει 15 ενοίκους με οργανικά ψυχοσύνδρομα, Alzheimer και συναφείς
διαταραχές. Βασικός στόχος της διεπιστημονικής ομάδας είναι η να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν
καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Μέσω της παροχής συνεχούς
φροντίδας στους φιλοξενούμενους, οι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται με σκοπό την βελτίωση των
κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, τη Διαρκή
βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων και την ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και των
μειονεξιών τους. Επίσης εργάζονται για τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής και της αυτόνομης
διαβίωσης των οφελουμένων στην κοινότητα και τη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων.

Οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας της δομής θα υλοποιηθούν με:

 • Τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων που ωθούν το άτομο στην
  απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητάς του.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες για εκπαίδευση στα άτομα αυτά και στους
  φροντιστές τους.
 • Προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες
  κριτικής και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται.
 • Δράσεις που βοηθούν το άτομο στη διεκδίκηση και άσκηση των νομικών, πολιτικών και κοινωνικών
  δικαιωμάτων του.
 • Προγράμματα ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά.
 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου, την ενημέρωση για τις εξω-ιδρυματικές μορφές φροντίδας και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.

Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες ολιστικής φροντίδας των ιατρικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών και
πνευματικών αναγκών των πασχόντων και υπηρεσίες φροντίδας των οικογενειών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 1. Συνεχής ιατρική φροντίδα-νοσηλεία.
 2. Εικοσιτετράωρη νοσηλευτική φροντίδα.
 3. Παρηγορητική φυσικοθεραπεία.
 4. Ομαδικά και ατομικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για φροντιστές.